Algemene voorwaarden waterleidingsprinkler.nl

Definities:

 • “Siron”:  SIRON fire protection te Enschede
 • “Overeenkomst”: De overeenkomst in welke wordt verwezen naar onderstaande voorwaarden
 • “Product(en)”; Het Product of de Producten die het onderwerp van levering zijn in de Overeenkomst
 • “Wederpartij”: de partij waarmee Siron contracteert

1.  Toepasselijkheid
1.1  Deze algemene voorwaarden voor de levering van diensten en zaken zijn van toepassing op alle  (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) Overeenkomsten, waarbij Siron diensten of zaken aan een Wederpartij verstrekt of anderszins een opdracht van een Wederpartij aanvaardt, één en ander in de ruimste zin van het woord.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de Wederpartij in  welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door Siron schriftelijk zijn aanvaard.

2.  Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1  Alle offertes en aanbiedingen van Siron zijn steeds vrijblijvend.
2.2  De Overeenkomst tussen Siron en de Wederpartij komt slechts tot stand na schriftelijke en/of elektronische bevestiging door Siron van de [aanvraag][order] door Wederpartij.

3.  Informatie
3.1  Siron staat niet in voor onjuistheden of afwijkingen in informatie verstrekt op haar website(s) of in haar reclame- of promotiemateriaal, hieronder begrepen technische gegevens of tekeningen van de Producten.

4.  Prijs
4.1  Door Siron opgegeven prijzen naar aanleiding van een aanvraag van de Wederpartij zijn gebaseerd op levering af-fabriek, en hebben slechts te gelden voor de specifieke aanvraag en de aangeboden hoeveelheden. De prijzen zijn per stuk en exclusief omzetbelasting (BTW) en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

5. Levering
5.1  Alle leveringen binnen Nederland, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschieden op de conditie: af fabriek.
Indien gewenst kan Siron de Producten binnen Nederland leveren op een door wederpartij op te geven afleveradres. De minimale additionele kosten daarvan bedragen € 17,50 excl. BTW per levering.

5.2  Siron heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de Wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Wederpartij.

5.3 Indien de productie van Siron door enige oorzaak beperkt is in haar mogelijkheden van levering van de Producten, heeft Siron het recht om de beschikbare productie naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand. Dit kan ertoe leiden dat de Wederpartij (tijdelijk) minder Producten geleverd krijgt dan overeengekomen.

6. Risico en vervoer
6.1  Het risico met betrekking tot de Producten gaat geheel over op de Wederpartij op het moment van feitelijke aflevering van de Producten op het op door de Wederpartij opgegeven adres. [Reparatiegoederen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze franco zijn verzonden.]

7. Emballage
7.1  Tenzij de zaken door Siron worden geleverd in een fabrieksverpakking, waarvoor de eigen leverancier Siron niet separaat belast, worden de verpakkingskosten de Wederpartij extra in rekening gebracht.

7.2  Door Siron berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd, mits deze binnen een één maand na de datum van levering leeg en in onbeschadigde staat vrachtvrij door de Wederpartij wordt geretourneerd.

8. Levertijden
8.1  De door Siron opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijn.

8.2  De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag dat Siron de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de Wederpartij.

8.4  Bij niet tijdige levering dient Siron schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Wederpartij om haar verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

8.5  Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van Siron redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten, zonder ter zake enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn. Overmacht houdt tevens in overmacht of verzuim bij een van de leveranciers van Siron.

8.6  Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Siron gerechtigd tot deelleveringen. Dat geldt niet in het geval dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In het geval van deelleveringen is Siron eveneens gerechtigd Overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden elke deellevering afzonderlijk te factureren.

9. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering
9.1  Siron is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien en zolang de Wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst tussen de Wederpartij en Siron voortvloeiende verplichting.

9.2 Siron is tevens bevoegd, indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de Wederpartij daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.3 De Wederpartij kan de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen slechts beëindigen met instemming van Siron. Als Siron instemt met beëindiging is de Wederpartij tenminste 25% van de contractsom aan Siron verschuldigd, onverminderd het recht van Siron op volledige vergoeding van kosten en schaden.

10. Betaling
10.1  Hetgeen wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, wordt door Siron aan wederpartij gefactureerd met een betalingstermijn van 30 dagen. 

11.  Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
11.1  Alle geleverde Producten blijven eigendom van Siron tot aan het moment waarop de Wederpartij de verschuldigde prijs heeft voldaan. Tot dat tijdstip is de Wederpartij gehouden de door Siron geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Siron te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van Siron ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van de Producten over te gaan.

11.2  Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde Producten door de Wederpartij voor eigen rekening en risico gehouden.

11.3  Indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Siron niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Wederpartij verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan Siron ter beschikking te stellen. Indien de Wederpartij hieraan niet meewerkt, is Siron zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde Producten terstond onder zich te nemen, waarvoor de Wederpartij bij voorbaat aan Siron onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleent om al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van Siron zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave komen voor rekening van de Wederpartij.

11.5  De Wederpartij is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd de Producten te vervreemden, dan wel op de Producten een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

11.6 Siron verschaft aan de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Siron heeft voldaan de eigendom van het geleverde Product.

12.  Garantie en geschiktheid
12.1 De door Siron geleverde Producten voldoen op het moment van levering aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. De garantieduur is beperkt tot 1 jaar, ingaande per de datum van aflevering. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

12.2 Siron garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat het Product geschikt is voor het doel waarvoor de Wederpartij het wenst te gebruiken.

13. Verval garantieverplichting
13.1  Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De Wederpartij kan niet betaling opschorten op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

13.2 De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van de Producten, reparatie(s) verricht of wijzigingen aangebracht door andere partijen dan Siron, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden.

14. Reclamaties en retournering van zaken
14.1 De Wederpartij dient het geleverde Product onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot het geleverde Product moeten schriftelijk uiterlijk op de zevende dag na leveringsdatum schriftelijk bij Siron worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Wederpartij aanvaard. De Wederpartij dient de gebrekkige Producten ter beschikking van Siron te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde Producten niet opgeschort.

14.2  Indien de Producten door de Wederpartij zijn gemonteerd, bewerkt  of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond - niet meer mogelijk, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is Siron niet tot betaling van enige vergoeding gehouden.

14.3  Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.

14.4 Reclamaties met betrekking tot gebrekkige Producten, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.

14.5  Indien Producten, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor Siron ontstaan, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

14.6  Onder de door Siron te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde Producten worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de Producten zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. De geleverde Producten worden retourgenomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum. Speciaal voor de Wederpartij bestelde zaken worden in geen geval retourgenomen.

16.  Informatieverplichtingen
16.1  Onverminderd alle overige rechten van Siron is de Wederpartij, indien deze voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat zij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, verplicht Siron daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten.

16.2  De Wederpartij verplicht zich om Siron steeds actief van alle informatie te voorzien die in het kader van de Overeenkomst voor Siron van belang kan zijn.

16.3  Het niet (tijdig en/of volledig) voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel leidt ertoe dat de Wederpartij zich terzake niet op overmacht kan beroepen.

17.  Schade en Aansprakelijkheid
17.1 De aansprakelijkheid van Siron voortvloeiende uit deze Overeenkomst is te allen tijde beperkt tot vervanging van de geleverde Producten of terugneming van de geleverde Producten en creditering tot het voor deze Producten gefactureerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van Siron.

17.2  Siron, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade dan als bedoeld in artikel 16.1 jegens de Wederpartij in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomst, de geleverde Producten of eventuele door Siron of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Siron.

17.3  Indien de Overeenkomst met de Wederpartij Producten betreft die Siron van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Wederpartij geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van Siron uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

18. Vrijwaring
18.1  De Wederpartij vrijwaart Siron tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomst of de door Siron geleverde Producten. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Siron.

19. Intellectuele Eigendom
19.1  De intellectuele eigendomsrechten op de door Siron geleverde Producten en al hetgeen Siron levert in verband met de Producten, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, rusten uitsluitend bij Siron.

19.2   De Wederpartij is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siron, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.

20. Tekortkoming
20.1 In geen geval is sprake van een tekortkoming van Siron, indien:

 1. de Wederpartij in verzuim is; of
 2. de Producten na levering door Siron aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld.

21. Ontbinding Overeenkomst
21.1 De Wederpartij zal een met Siron gesloten Overeenkomst te allen tijde stipt nakomen en zonder afwijkingen uitvoeren.

21.2  Siron is gerechtigd de Overeenkomst met de Wederpartij, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van Siron op volledige vergoeding van de Wederpartij van kosten en schade, per aangetekende brief te ontbinden, indien:

 • de Wederpartij weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 9 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;
 • de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in surseance verkeert;
 • de Wederpartij failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;
 • sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de Wederpartij of overgang van diens onderneming;
 • beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Wederpartij wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven;
 • de Wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens [XX] en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen zeven (7) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

21.3 Naast hetgeen in artikel 21.2 is opgenomen, kunnen nadat overmacht aan de zijde van Siron als bedoeld in artikel 10.1 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de Wederpartij als Siron de Overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

21.4 Alle vorderingen welke Siron in het geval bedoeld in dit artikel op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

21.5 Onverminderd haar overige rechten heeft Siron in de situaties als omschreven in artikel 21.2 en 21.3 het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) op te schorten.

21.6 Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Siron die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.

22. Overdracht van rechten en verplichtingen
22.1  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siron is het de Wederpartij niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook (in eigendom) over te dragen. Deze vorderingsrechten zijn niet overdraagbaar. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

22.2 Siron is bevoegd de Overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b BW). Voor zover vereist verleent de Wederpartij hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

23. Geheimhouding
23.1 De Wederpartij, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende [XX] die zij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van klanten en/of andere relaties van [XX], waarvan Wederpartij uit hoofde van haar functie kennis neemt.

24.  Wijziging voorwaarden
24.1 Siron behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de Wederpartij gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Wederpartij niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt de Wederpartij geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

25 De bevoegde rechter en toepasselijk recht
25.1 Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Siron, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.

26. Diversen
26.1 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan in te stemmen met alternatieve bepalingen die voor wat betreft inhoud, strekking, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.